info@pardus.hr +385-1-4636-930

1.   Općenite informacije

Pardus d.o.o. („Društvo“ ili „Voditelj obrade“) poštuje vašu privatnost i obvezuje se štititi osobne podatke koje prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje poslovne djelatnosti. Sigurnost vaših osobnih podataka od velike je važnosti za nas te se obvezujemo postupati u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („Uredba“) i primjenjivih zakona.

Ova Politika privatnosti („Politika privatnosti“) sadrži ključne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koju vršimo u sklopu svog poslovanja, a posebice o:

 • identitetu i kontakt podacima Voditelja obrade podataka
 • kontakt podacima službenika za zaštitu podataka
 • kategorijama pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo
 • kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo
 • svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka
 • primateljima vaših osobnih podataka i njihovom prijenosu
 • razdoblju tijekom kojeg će se vaši osobni podaci čuvati
 • zaštitnim mjerama
 • vašim pravima i načinu njihova ostvarivanja.

Politika privatnosti se primjenjuje od 25. svibnja 2018. Ova se Politika primjenjuje na obradu osobnih podataka koju vršimo u okviru našeg poslovanja uključujući posebice u vezi s vašim korištenjem naše web stranice www.pardus.hrwww.lims.hr i www.anivet2.com („Stranica“), kao i naših profila na društvenim mrežama:

Facebook (https://www.facebook.com/IN2grupa) (https://www.facebook.com/anivet2 )

Linkedin (https://www.linkedin.com/company/pardus-d-o-o-/)

Twitter (https://twitter.com/IN2grupa)

2.   Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka – tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je:

PARDUS d.o.o.
Marohnićeva 1/1
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 (1) 6386 800

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti u vezi sa svim pitanjima, primjedbama, prigovorima, zahtjevima ili drugim komentarima u vezi naše obrade vaših osobnih podataka na adresu e-pošte: dpo@pardus.hr ili na sljedeću adresu:

PARDUS d.o.o.
Za službenika za zaštitu osobnih podataka
Marohnićeva 1/1
10000 Zagreb

Obrazac za kontakt: Link na obrazac

3.   Čije osobne podatke obrađujemo?

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija pojedinaca:

 1. kandidata za zapošljavanje
 2. poslovnih partnera
 3. posjetitelja Stranica.

4.   Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo i zašto?

U svojem redovitom poslovanju razvijamo i održavamo softverska rješenja i usluge, implementiramo vlastite i partnerske softverske aplikacije, pružamo usluge održavanja i prilagodbe softvera te pružamo usluge softvera kao usluge (eng. SaaS).

U sklopu redovitog poslovanja, prikupljamo ili obrađujemo sljedeće osobne podatke prema kategorijama pojedinaca i svrhama obrade:

a) Kandidati za zapošljavanje

Kada se prijavljujete za posao u Društvu, vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, informacije iz životopisa (podaci o školovanju, stručnoj spremi, prethodnim zaposlenjima,  vještinama i specifičnim znanjima, i dr.), broj telefona i/ili mobitela, adresa, Skype ime, URL profila društvenih mreža (Linkedin, Facebook, Github, StackOverflow, AngelList, Xing, GooglePlus, Twitter ili bilo koji drugi dozvoljeni URL)) prikupljamo od vas i obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa, odnosno radi zapošljavanja kvalificirane radne snage za potrebe poslovanja Voditelja obrade, a u svrhu pronalaženja, odabira i zapošljavanja najboljeg kandidata za oglašeno radno mjesto, kao i za generiranje i evidenciju skupa poželjnih kandidata za eventualna buduća otvorena radna mjesta te osnaživanje interesa kompetentnih kandidata za zapošljavanjem kod Voditelja obrade.

U odnosu na odabranog kandidata koji prihvati ponudu za zaposlenje, pravna osnova obrade podataka je poduzimanje potrebnih radnji prije sklapanja ugovora o radu s takvim kandidatom, a u svrhu zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ako se želite prijaviti za sudjelovanje u natječaju za zapošljavanje na oglašenom radnom mjestu, potrebni su nam vaši osobni podaci koje smo zatražili u obrascu za prijavu, odnosno koje ćemo o vama prikupiti tijekom daljnjeg postupka prijave i odabira kandidata u gore navedenu svrhu. Međutim, posljedica nedavanja osobnih podataka bit će vaša nemogućnost prijave na objavljeni oglas i/ili sudjelovanja u daljnjem selekcijskom postupku.

b) Poslovni partneri

U odnosu na zaštitu privatnosti naših kupaca, dobavljača i poslovnih partnera, razlikujemo dvije glavne kategorije poslovnih partnera: (a) pravne osobe, prvenstveno trgovačka društva, u kojem slučaju obrađujemo osobne podatke fizičkih osoba zaposlenih kod takvih poslovnih partnera i (b) fizičke osobe, prvenstveno obrtnici ili osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti u kojem slučaju, osim osobnih podataka radnika zaposlenih kod takvih poslovnih partnera, obrađujemo i osobne podatke samih poslovnih partnera.

Prikupljamo i obrađujemo prvenstveno osobne podatke propisane važećim pravnim propisima iz područja trgovačkog prava, računovodstva, poreznog prava i slično, kao i odgovarajućih ugovora koje sklopimo s poslovnim partnerima. Načelno, to su sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • identifikacijski podaci (ime i prezime, podaci za kontakt na poslu, spol, brojevi osobnih isprava, poput broja osobne iskaznice, putovnice, OIB-a i sl.)
 • podaci o radnom mjestu (naziv radnog mjesta, funkcije, mjesto rada, odjel, radno vrijeme i sl.)
 •  financijski podaci (podaci o poslovnim transakcijama, putnim troškovima i drugim poslovnim troškovima, bankovni podaci i drugi podaci propisani računovodstvenim i/ili poreznim propisima i sl.)
 • podaci za pristup našim poslovnim prostorima te poslovnim sustavima i mrežama (podaci za ulazak u poslovne prostore i za pristup računalno-komunikacijskim sustavima, mrežama i programima Društva, kao što su video snimke nadzornih kamera, evidencija posjetitelja, adrese e-pošte, ID pojedinaca i druga korisnička imena i zaporke, elektroničke sadržaje generirane korištenjem sustava Društva namijenjenih poslovnim partnerima te podaci o incidentima i sl.).

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe na temelju našeg legitimnog interesa, ugovora sklopljenih s poslovnim partnerima ili važećih pravnih propisa u području trgovačkog prava, računovodstva, poreznog prava i slično:

 • ocjena i izbor poslovnih partnera (u ovu se svrhu, između ostalog, obrađuju osobni podaci koji su nužni za ocjenu i izbor poslovnih partnera, uključujući za utvrđivanje i provjeru identiteta relevantnih pojedinaca, provođenje dubinske analize te provjere na temelju informacija iz javno dostupnih popisa sankcioniranih subjekata koje objavljuju nadležna tijela)
 • sklapanje i izvršenje ugovora s poslovnim partnerima (u ovu se svrhu obrađuju osobni podaci koji su nužni za sklapanje i izvršenje ugovora s poslovnim partnerima kao i za evidentiranje i plaćanje/naplatu isporučenih usluga, roba i materijala)
 • razvoj i unaprjeđenje proizvoda i/ili usluga (u ovu se svrhu obrađuju osobni podaci koji su nužni za razvoj i unaprjeđenje naših proizvoda i/ili usluga, istraživanje i razvoj).
 • upravljanje odnosima i marketing (ova svrha obuhvaća aktivnosti poput održavanja i promicanja kontakata s poslovnim partnerima, upravljanje odnosima s klijentima, i pružanje usluga podrške klijentima, povlačenje proizvoda s tržišta, razvoj, provođenje i analiza istraživanja tržišta i marketinških strategija, uključujući marketinške aktivnosti putem interneta (primjerice, oglašavanje, analiza korištenja usluga i kupovine proizvoda online, kao i korištenja našeg mrežnog mjesta)
 • izvršenje poslovnih procesa, vođenje poslova i izvješćivanje rukovodećeg osoblja (ova svrha uključuje upravljanje imovinom društva, provođenje revizija i istraga, pregled i praćenje sukladnosti s našim internim pravilima koja se primjenjuju na odnose s poslovnim partnerima te drugim pojedincima, financije i računovodstvo, provođenje kontrola poslovanja, pružanje središnjih sredstava za obradu u svrhu učinkovitosti, upravljanja statusnim promjenama (pripajanjima, spajanjima, odvajanjima i sl.) te obrada osobnih podataka u svrhu izvješćivanja rukovodećeg osoblja, kao i u svrhe analiziranja, arhiviranja i osiguranja, pravnog ili poslovnog savjetovanja te sprečavanja, vođenja i rješavanja sporova)
 • zdravlje, sigurnost, zaštita i integritet (ova svrha obuhvaća zaštitu interesa, sigurnosti i imovine Pardusa i njegovih radnika i/ili poslovnih partnera, kao i aktivnosti u vezi sa zaštitom zdravlja naših radnika, odnosno drugih pojedinaca te potvrđivanja statusa i prava pristupa poslovnih partnera)
 • sukladnost sa zakonom (ova svrha obuhvaća obradu osobnih podataka za izvršenje zakonskih obveza ili sektorskih preporuka koje se primjenjuju na Društvo, uključujući otkrivanje osobnih podataka nadležnim tijelima ili nadzornim tijelima, uključujući porezna tijela)

Ako osobne podatke budemo trebali obrađivati u neke druge svrhe, zasebno ćemo vas o tome obavijestiti.

U navedene svrhe možemo obrađivati osobne podatke pojedinaca uporabom tehničkih sredstava, posebice u okviru video nadzora naših poslovnih prostorija i vanjskih površina, kao i u okviru nadzora informatičko-komunikacijskih sustava, mreža i uređaja, a u skladu s procedurama i drugim internim općim i pojedinačnim aktima Društva.

Obrada većine ovih osobnih podataka propisana je odgovarajućim pravnim propisima iz područja trgovačkog prava, računovodstva, poreznog prava i drugo, te je zato obvezujuća, odnosno dužni ste nam ih dati, a mi smo ih dužni prikupljati i obrađivati sukladno takvim propisima. Ako nam ne dostavite takve obvezne podatke, nećemo moći zasnovati poslovni odnos, odnosno ostati u poslovnom (ugovornom) odnosu. Samo iznimno, davanje nam određenih vrsta podataka u određene svrhe može biti dobrovoljno, tj. jedina posljedica nedavanja takvih osobnih podataka bila bi vaša nemogućnost ostvarivanja nekih dodatnih pogodnosti koje vam možemo ponuditi na temelju dobrovoljne i informirane privole koju ćete moći u svako vrijeme povući.

c) Posjetitelji Stranice:

 • Prilikom prijave na newsletter putem Stranice posjetitelj izravno daje sljedeće osobne podatke:
 1. ime i prezime
 2. e-mail adresu

Vaša prijava na newsletter predstavlja privolu za obradu vaših osobnih podataka, a osobni podaci dobiveni ovim putem obrađuju se u svrhu izravne promidžbe i prodaje naših proizvoda ili usluga, s tim da ćete uvijek imati mogućnost jednostavnog povlačenja dane privole prilikom zaprimanja svake kasnije elektroničke poruke.

 • Prilikom podnošenja upita putem Stranice posjetitelj izravno daje sljedeće osobne podatke:
 1. ime i prezime
 2. broj mobilnog telefona (proizvoljno)
 3. e-mail adresa
 4. poruka/upit
 5. naziv trgovačkog društva/subjekta (proizvoljno)

Osobne podatke prikupljene na ovaj način obrađujemo isključivo u svrhu davanja odgovora na vaš upit.

 • Neizravno prikupljanje podataka
 1. Putem kolačića – korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više pod “Kolačići”)
 2. Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google Analytics-a

Ako se ne slažete s bilo kojim uvjetom u ovoj Politici privatnosti, nemojte koristiti Stranicu ili nam davati bilo kakve osobne podatke.

Osjetljivi osobni podaci

U nekim zemljama, fotografije i video snimke pojedinaca smatraju se podacima o rasnom ili etničkom podrijetlu te stoga osjetljivim podacima. Pardus će obrađivati fotografije (npr. presliku osobne iskaznice ili putovnice s fotografijom) i video snimke samo u mjeri u kojoj je to nužno za ispunjavanje sljedećih svrha:

 • zaštite imovine Pardusa, poslovnih partnera te drugih pojedinaca, za pristup našoj lokaciji i u druge sigurnosne svrhe
 • utvrđivanje i provjeru identiteta pojedinaca
 • za provjeru i dokazivanje stavova koje je Pardus izrazio u komunikaciji s pojedincima (npr. kada pojedinci sudjeluju u videokonferencijama koje se snimaju).

5.       Načela obrade osobnih podataka

Provodimo isključivo zakonitu, poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka koje smo prikupili u posebne, izričite i zakonite svrhe. U samoj obradi se uglavnom primjenjuju automatizirani procesi aplikativne obrade te se, tamo gdje to nije moguće, provodi manualna obrada osobnih podataka.

Pardus je odgovoran za procesiranje prikupljenih podataka. Procesiranje i obrada podataka neophodni su za pružanje ugovornih usluga i ostalih legitimnih svrha obrade i provode se isključivo u svrhu izvršenja gore spomenutih svrha.

Pardus ne provodi opsežne obrade posebnih kategorija osobnih podataka, kao niti sustavne i opsežne procjene osobnih aspekata na temelju automatizirane obrade ili izrade profila. Također, ne provodimo sustavno praćenje javno dostupnog područja.

6.   Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Kao voditelj obrade, obradi osobnih podataka pristupamo s dužnom pažnjom i sigurnošću, brinemo se o osiguranju prava svih ispitanika u skladu sa zakonskim propisima i zahtjevima ispitanika, za svaku svrhu obrade definiramo razdoblja zadržavanja te ćemo sve osobne podatke obrisati po prestanku ugovornog odnosa ili ostalih primjenjivih propisa.

U svakome trenutku možete od nas, kao voditelja obrade, zatražiti informaciju o vašim osobnim podacima kojima raspolažemo te možete zahtijevati izmjenu ili ažuriranje tih podataka. Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti vaš zahtjev, to ćemo i učiniti, te vas obavijestiti o razlozima.

Prema kategorijama ispitanika, Pardus osobne podatke čuva u sljedećim rokovima:

Kandidati za zapošljavanje: godinu danapo završetku natječaja na koji se kandidat prijavio, radi smanjivanja troškova oko ponovnog prikupljanja podataka u slučaju nove prijave na natječaj za zaposlenje odnosno 60 mjeseci od dana prijave putem otvorenih molbi.

Poslovni partneri: podaci o kupcima,  dobavljačima i poslovnim partnerima se obrađuju i čuvaju za vrijeme trajanja ugovornog poslovnog odnosa u skladu sa zakonskim propisima. Po isteku ugovornih obaveza i zakonskih obaveza za čuvanjem podataka, osobni podaci će biti anonimizirani ili obrisani.

Posjetitelji Stranice: period čuvanja podataka istovjetan je trajanju vaše privole, tj. vaše podatke čuvamo sve dok od nas ne zatražite brisanje podataka ili sami povučete privolu. Podatke prikupljene putem „kolačića“ čuvamo sukladno postavkama vašeg Internet preglednika.

7.   Kolačići

Prigodom korištenja, tj. posjeta Stranici, poslužitelj pohranjuje određene informacije u obliku kolačića (engl. cookies) na računalu/mobilnom uređaju posjetitelja. Kolačić je skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema na disk posjetitelja u obliku male tekstualne datoteke. Kolačići se koriste za prepoznavanje posjetitelja u tijeku jednog njegovog spajanja i nakon toga se brišu. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa na posjetiteljevo računalo.

Poslužitelji pri posjeti Stranica koriste tip kolačića poznat pod nazivom privremeni kolačić (engl. session based cookie), a koji se postavlja na posjetiteljevo računalo samo tijekom trajanja njegova posjeta Stranicama i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik.

U kolačiću se ne pohranjuju informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja korisničkog imena ili posjetitelja i tim se informacijama ne može pristupiti. Pardus korištenjem kolačića ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili  pregledavanjem drugih stranica na Internetu od strane posjetitelja. S obzirom na to da se kolačić nalazi na računalu posjetitelja, Pardus ga ne može pronaći ako posjetitelj posjeti Stranicu s nekoga drugog računala.

Privremeni kolačići standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje posjetitelju nakon identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabe i Pardus Stranice, koje za ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijevaju od posjetitelja da postavi privremeni kolačić koji je aktivan tijekom korištenja Stranica.

Posjetitelj ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja kolačića putem postavki Internet preglednika. U slučaju da posjetitelj odbije prihvaćanje kolačića postoji mogućnost da neki dijelovi ili funkcionalnosti Stranica neće funkcionirati na korisničkom računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga Pardus savjetuje korištenje kolačića prilikom posjete Stranicama.

Detaljna politika korištenja kolačića razrađena je u uvjetima korištenja Stranica

8.   Tko ima pristup vašim osobnim podacima?

Naše ovlašteno osoblje će pristupati osobnim podacima samo kako bi mogli obavljati svoje radne zadatke i ako je to nužno radi ostvarivanja svrha opisanih u ovoj Politici. Poslovni kontaktni podaci poslovnih partnera, kao što su ime i prezime, naziv radnog mjesta, telefonski broj, poštanska adresa mjesta rada i poslovna adresa e-pošte bit će općenito dostupni svim našim radnicima za potrebe (interne) komunikacije.

Također ćemo možda morati razmjenjivati osobne podatke s trećim osobama u kontekstu ostvarivanja gore opisanih svrha. Te treće osobe su prvenstveno:

 • naša povezana društva, odnosno drugi članovi IN2 Grupe u svrhu pružanja usluga koje pruža IN2 Grupa ili tamo gdje je jedno od društava iz grupe izvršitelj obrade. Navedena društva smiju upotrebljavati te podatke isključivo na način predviđen ovom Politikom privatnosti. Npr. ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju privola, povlačenje privole bit će primijenjeno i na navedena društva. Uvijek kada imamo izvršitelja obrade vaših osobnih podataka, o tome ćemo vas obavijestiti i upoznati prije početka same obrade
 • naši drugi poslovni partneri s kojima komuniciramo u okviru izvršenja naših međusobnih poslovnih odnosa (primjerice, naše i vaše poslovne banke ili naši izvršitelji obrade kao što su knjigovodstveni servisi, porezni ili pravni savjetnici, revizori, marketinške agencije koje angažiramo za organizaciju određenih promidžbenih aktivnosti, pružatelji usluga obuke i osposobljavanja i dr.)
 • u slučaju ako u sklopu statusnih promjena treće osoba želi steći ili stekne udjele u Pardusu, takvom (potencijalnom) stjecatelju mogu biti otkriveni, odnosno preneseni osobni podaci pojedinaca u vezi s takvim statusnim, odnosno reorganizacijskim promjenama
 • nadležna tijela u slučajevima propisanim važećim pravnim propisima (primjerice, porezna uprava, različite inspekcije i sl.).

Od pružatelja usluga i stručnih savjetnika koji obrađuju osobne podatke pojedinaca u svojstvu naših izvršitelja obrade zahtijevamo da primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti osobnih podataka.

9.   Kako štitimo Vaše podatke?

Sigurnost vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Stoga smo osigurali da se vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.

Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup neomogućen izvana. Pristup serverskoj infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, a pristup osobnim podacima imaju samo naši ovlašteni radnici, odnosno ugovorni suradnici s ograničenim pravima obrade sukladno pravilima sadržanim u ovoj Politici privatnosti.

Kroz međunarodni certifikat ISO 27001:2013 – Upravljanje informacijskom sigurnošću, Društvo osigurava primjerenu razinu sigurnosti koja se odnosi na povjerljivost, cjelovitost i dostupnost svih informacijskih resursa društva bez obzira na moguće prijetnje kojima su oni izloženi. Uspostavljeni sustav upravljanja informacijskom sigurnošću definira, provodi, prati, provjerava, održava i poboljšava procese i kontrole vezane uz informacijsku sigurnost, a temelji se na upravljanju rizicima.

10.        Prijenos podataka izvan EU /EGP

Neke od gore navedenih kategorija osoba mogu se nalaziti u tzv. trećim zemljama, odnosno državama izvan Europskog gospodarskog prostora, izuzev Švicarske, za koje se ne smatra da pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. U slučaju prenošenja osobnih podataka primateljima u takvim državama osigurat ćemo odgovarajuću razinu zaštite na temelju odgovarajućih ugovornih i drugih mehanizama kao što su standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Europska komisija.

Podaci koji se prikupljaju putem različitih kolačića društvenih mreža iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) mogu se prenositi na njihove poslužitelje koji se mogu nalaziti u SAD-u. U takvom slučaju, prijenos osobnih podataka vršit će se ili u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti Privacy Shield.

11.        Upravljanje privolama

Ako ste nam dali svoju privolu za obradu osobnih podataka, možete je opozvati u bilo kojem trenutku. Također, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti obradi vaših osobnih podataka. Davanje, povlačenje i izmjena privole provodi se sukladno pravima korisnika definiranim u članku 12. ove Politike privatnosti. Za vrijeme trajanja vašeg prigovora na obradu vaših osobnih podataka vaši se podaci ne mogu koristiti u obradi.

Ukoliko povučete privolu ili date prigovor na našu obradu, vaši podaci neće biti korišteni u redovitoj obradi, što kao posljedicu može imati nemogućnost punog ispunjenja usluge.

Ukoliko ponovno želite dati privolu za obradu, to možete učiniti na način opisan u prvom stavku ovog članka.

12.        Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša prava u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka su:

a) Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na vas odnose te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju i informacije o svrsi obrade,  kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

b) Pravo na ispravak: ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

c) Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): možete nas zatražiti brisanje svojih osobnih podataka za koje smo voditelj obrade. Vaše ćemo podatke obrisati na temelju valjanog zahtjeva u slučaju kada je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; (ii) povučete privolu na kojoj se temeljila obrada i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; (iii) uložite prigovor na obradu ili ne postoje jači legitimni razlozi za obradu; (iv) osobni podaci nezakonito su obrađivani; (v) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava EU ili prava države članice kojemu podliježemo kao voditelj obrade. Podatke ne možemo obrisati ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu, Zakon o mirovinskom osiguranju i drugi).

d) Pravo na ograničenje obrade: imate pravo od nas ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; (ii) obrada je nezakonita, ali se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; (iii) ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; (iv) ako ste uložiili prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.

e) Pravo na prenosivost podataka: imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste nam dali , u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja, ukoliko se: (i) obrada temelji na privoli u skladu ili na ugovoru; (ii) obrada provodi automatiziranim putem (iii) na osnovu zakonske obaveze.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju ove točke imate pravo na izravni prijenos podataka od jednog voditelja obrade drugome ukoliko je to zakonski utemeljeno i tehnički provedivo.

f) Pravo na prigovor: možete nam u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas. Od trenutka zaprimanja vašeg prigovora, vaše osobne podatke više nećemo obrađivati, osim ako ne dokažemo postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

U slučaju da niste zadovoljni našom reakcijom na vaš prigovor, uvijek možete podnijeti prigovor nacionalnom nadležnom tijelu (AZOP) na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 160, 10 000 Zagreb. Nakon podnošenja prijave, Pardus kao voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako utvrdimo i dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, o čemu ćemo vas izvijestiti.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nam se obratiti sa zahtjevom na adresu e-pošte dpo@pardus.hr, koristeći obrazac na poveznici: (link na obrazac)

Dodaci za povezivanje s društvenim mrežama

Facebook

Na našem mrežnom mjestu koristi se dodatak za društvenu mrežu Facebook kojeg nudi Facebook Inc. iz SAD-a. Facebookov dodatak označen je Facebookovim logotipom ili dodatkom „Like“ odnosno „Share”. Više informacija o Facebookovim dodacima dostupno je ovdje. Kada aktivirate takav dodatak (prvi klik), vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebookovim poslužiteljima. Sadržaj dodataka šalje se izravno vašem pregledniku i ugrađuje se u našu internetsku stranicu. Putem takve ugradnje Facebook prikuplja podatak o tome da je vaš preglednik pristupio nekoj našoj internetskoj stranici, čak i ako nemate vlastiti profil na Facebooku ili ako niste u tom trenutku prijavljeni na svoj profil na Facebooku. Ti se podaci (uključujući vašu IP-adresu) putem vašeg preglednika šalju izravno Facebookovim poslužiteljima koji se mogu nalaziti i u SAD-u i tamo pohranjuju. Ako ste u trenutku posjeta našim internetskim stranicama prijavljeni na svoj profil na Facebooku, Facebook može vaš posjet našem mrežnom mjestu neposredno povezati s vašim profilom na Facebooku. Ako aktivirate gumb „Like“, ti se podaci također izravno šalju Facebookovim poslužiteljima i tamo pohranjuju. Podaci se osim toga objavljuju i na vašem profilu na Facebooku i prikazuju vašim prijateljima na Facebooku. Ako ne želite da Facebook poveže podatke o vašem posjetu našem mrežnom mjestu neposredno s vašim profilom, morate se prije posjeta našem mrežnom mjestu odjaviti s Facebooka.

O svrhama i opsegu prikupljanja i daljnje obrade i uporabe podataka od strane Facebooka kao i o vašim pravima s tim u vezi te o mogućim postavkama za zaštitu vaše privatnosti možete saznati u Facebookovim Pravilima o upotrebi podataka.

Facebookove dodatke možete na svom pregledniku u potpunosti onemogućiti i pomoću odgovarajućih dodataka za blokiranje Facebooka.

LinkedIn

Na našoj Stranici koristi se dodatak za društvenu mrežu LinkedIn kojeg nudi LinkedIn Corporation iz SAD-a. Dodatak ćete prepoznati po LinkedInovom logotipu. Kada aktivirate takav dodatak (prvi klik), vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s LinkedInovim poslužiteljima. Sadržaj dodataka šalje se izravno vašem pregledniku i ugrađuje se u našu internetsku stranicu. Putem takve ugradnje LinkedIn prikuplja podatak o tome da je vaš preglednik pristupio nekoj našoj internetskoj stranici. Ti se podaci (uključujući vašu IP-adresu) putem vašeg preglednika šalju izravno LinkedInovim poslužiteljima koji se mogu nalaziti i u SAD-u i tamo pohranjuju. Ako ste u trenutku posjeta našim internetskim stranicama prijavljeni na svoj profil na LinkedInu, LinkedIn može vaš posjet našem mrežnom mjestu neposredno povezati s vašim profilom na LinkedInu.

O svrhama i opsegu prikupljanja i daljnje obrade i uporabe podataka od strane LinkedIna kao i o vašim pravima s tim u vezi te o mogućim postavkama za zaštitu vaše privatnosti možete saznati u LinkedInovoj Politici privatnosti.

LinkedInove dodatke možete na svom pregledniku u potpunosti onemogućiti i pomoću odgovarajućih dodataka za blokiranje LinkedIna.

Twitter

Na našim Stranicama nalaze se “Tweet” gumbi, dio društvene mreže Twitter  iz SAD-a. Gumb se prepoznaje po ikoni tamno plave ptice i pojmu “tweet”. Ako posjetite našu Stranicu s takvim gumbom, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima Twittera. Gumb “tweet” prenosi Twitter izravno u vaš preglednik i ugrađuje ga u vašu Twitter poruku. O svrhama i opsegu prikupljanja i daljnje obrade i uporabe podataka od strane Twittera kao i o vašim pravima s tim u vezi te o mogućim postavkama za zaštitu vaše privatnosti možete saznati u Twitterovoj Politici privatnosti: